FolkUngar och läroplanen

FolkUngars metod med koppling till Lgr 11

På följande sidor har vi plockat ut de delar av läroplanen som beskriver det FolkUngar arbetar med. Vi har fokuserat på de delar som rör åk f-6. Detta för att förtydliga att vår workshop innebär många mervärden med samma mål som skolans övriga undervisning. Samtliga citat och referenser är hämtade från: Lgr 11. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket.

Att lära sig med hjälp av estetiska lärprocesser

”I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärk­sammas […] Drama, rytmik, dans, musice­rande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.” (s. 10)

FolkUngars arbetssätt fångar in många viktiga byggstenar i läroplanen och är naturligt ämnesövergripande. Vår workshop innehåller berättande, samtal, dans, sång, spel, gemensam kreativ textskrivning med illustrationer samt dokumentation i form av ljudinspelning. ”De praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas”(s. 10) och används naturligt tillsammans. Om skolan så önskar knyter vi gärna an elevernas egen textskrivning till ett tema som barnen redan arbetar med i andra ämnen och sammankopplar därmed de estetiska uttrycken med övrig undervisning.

En kick för självförtroendet

”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.” (s. 11)

”Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.” (s. 100)

De flesta skolbarn har aldrig provat att spela fiol och guitalele, men vid slutet av passet kan hela gruppen spela enkla, men effektfulla stämmor och kompfigurer. Tillsammans med sina klasskamrater och FolkUngateamet låter deras spel fantastiskt. Stämningen och tillfredstäl­lelsen av att ha klarat att spela så fint går inte att ta miste på.

Att närma sig kulturlivet

Enligt läroplanen ska skolan verka för att utveckla kontakter med kulturlivet samt att se till att eleverna har en utvecklad kännedom om samhällets kulturutbud samt förmåga att använda och ta del många olika utrycksformer, däribland musik (s. 14,17). Genom FolkUngars besök möter eleverna professionella musiker från en genre som annars sällan presenteras, de lär sig dessutom tillräckligt mycket för att på ett enkelt sätt senare kunna och våga använda instrumenten som utrycksmedel. Förhoppningsvis blir de också inspirerade att lära sig spela mer och att i större utsträckning delta i musiksammanhang, som åhörare såväl som genom eget musicerande.

Historia, kulturarvet och folkmusiken som vandrat över världen

FolkUngar erbjuder ett roligt och medryckande sätt att möta den svenska traditionella musiken som, liksom alla andra former av kultur, vandrat fram och tillbaka över gränserna sedan urminnes tider. Melodier som vi fortfarande hör har kommit hit från Sydeuropa, instrumenten vi spelar på har uppfunnits i andra världsdelar, de polskor vi lär ut har inspirerats av polska danser o.s.v. Att utveckla kunskap och förståelse för kulturarvet ingår i skolans uppdrag (s. 9,13) och musiken är en av dess byggstenar.

De gamla visorna och låtarna vi lär ut har framförallt uppkommit i 1800-talets bondesamhälle, vilket behandlas i ämnet historia i åk 4-6. Här kopplas musiken till människors levnadsvillkor under den här perioden. (s. 160)

Specifika kursplaner

I kursplanen för svenska står att eleverna ska bekanta sig med berättande och poetiska texter från olika tider, rim, ramsor och sånger (s. 222, 223). Här passar de gamla visorna därför utmärkt som undervisningsstoff. Eleverna ska dessutom ”stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer” (s. 222) och tillgodogöra sig ”strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar” (s. 223) är också centralt i kursplanen.

Allt detta övas i samband med att gruppen med hjälp av en kollektiv och kreativ process konstruerar en egen text till den sång de nyss lärt sig, d.v.s. en specifik typ av text. De får lära sig att formulera fraserna ta hänsyn till antalet stavelser, att använda rim, att formulera sig så att det passar in i rytmen. För de yngre barnen illustrerar Anders Ågren dessutom slutresul­tatet i små komiska teckningar, som ett komplement till läsningen.

Även i kursplanen för svenska som andra språk ska eleverna ”stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer”, (239) och använda ”texter som kombinerar ord, bild och ljud”, såsom sången (s. 242) Att utveckla sin förmåga att formulera sig (s. 239) övas i samband med att alla elever får komma med förslag på först ord, sedan fraser som ska ingå i texten. Att sjunga är dessutom ett ypperligt sätt att öva och förstärka uttal, satsmelodi och betoning i svenskan, vilket är av stor betydelse för den kommunikativa förmågan. (s. 240, 242)

”Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik”

(s. 100). FolkUngars mål är att barnen ska ryckas med i musiken och känna glädjen i att spela tillsammans, vilket sannerligen fungerar.

I FolkUngars workshop förekommer följande moment från kursplanen för musik:

  • Vi använder rösten i gemensam, unison sång och växelsång
  • Vi spelar på sträng- och stråkinstrument (guitaleles och fioler)
  • Vi spelar ackompanjemang på guitaleles och en enkel anpassad stämma på fiolen
  • Vi skapar spänning i musiken genom variation av rytm, klang och dynamik.
  • Tillsammans med musiken använder vi bild, text och dans
  • Vi presenterar genren folkmusik så att barnen lär sig känna igen dess musikaliska karaktärsdrag.

S100-104

Att spela på ett riktigt instrument tillsammans med fyra musiker och höra att det egna spelet passar fint in i helheten, att tillsammans med sina kamrater dessutom skriva en egen sångtext och att sedan dras med i musiken, det kan bli ett minne för livet. Att skapa musik tillsammans i den här formen innebär glädje, gemenskap, nya lärdomar, tro på den egna förmågan och lust att lära mer.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]